پنجشنبه

شما بودید چه جوابی می دادید؟

شما بودید چه جوابی می دادید ؟
چند روز قبل یکی از شاگردهای درسخون و مودبم که سال چهارم دبستان درس می خونه اومد پیش من و ازم ژرسید : خانوم به نظر شما من عضو بسیج بشم ؟ گفتم : خوب عزیز من اگه دوست داری عضو بشو . گفت : راستش زیاد دوست ندارم چون عضو شورا هم هستم ولی بچه ها میگن هر کی عضو بسیج بشه بهتر دانشگاه قبول میشه . با تعجب پرسیدم : کی گفته ؟ گفت : همه میگن خانوم .
خیلی ناراحت شدم . گفتم : پسر گلم تو اگه فعالیتهای بسیج رو دوست داری عضو بسیج بشو نه به خاطر این که دانشگاه قبول بشی و از طرف دیگه درست رو هم خوب بخون تا هر رشته ای که دوست داری قبول بشی .
تا حالا فکر می کردم ویروس کشنده وادار کردن بچه ها به کار برای غیر خدا فقط تو دبیرستانها شیوع کرده . نمی دونستم که این بیماری خطرناک بین اطفال نه ساله و ده ساله پاک و معصوم هم راه پیدا کرده .
راستی اگه شما جای من بودید به اون دانش آموز چه جوابی می دادید ؟