جمعه

خدا خیرت دهد استاد

خدا خیر بده به استاد گرانقدر مدیریت تحول ما دکتر حقیقی که با شگردی استادانه طبع شعری را در منی که هرگز احتمال گفتن یک بیت شعر در طول زندگیم را نمی دادم شکوفا کرد . هفته پیش از همه شاگردان خواست که برای جلسه بعد دو بیت شعر از خود بسرایند و..... چند خط زیر حاصل تلاشی است که آغاز شکوفایی آن را مرهون استادم دکتر حقیقی هستم .....
من از اهل بیت شریف پیمبر بجز خوبی و لطف و رحمت ندیدم
به مظلومی اهل بیت پیمبر در این پهن دشت گیتی ندیدم
خدا آگه است از صداق درونم که از این عزیزان بغیر از محبت ندیدم
خدایا مبادا جدایی از این خانواده که من پاکتر زین محبان ندیدم
به دنیا و عقبی و اهل زمین و سماء کسانی چنین نیک سیرت ندیدم
چرا جان به قربان آنان نسازم منی که به جز عشق و نیکی ندیدم