سه‌شنبه

این ترانه عاشقانه نیست

دو سه ماه قبل تابلوی تبلیغ فیلمی را دیدم با عنوان این ترانه عاشقانه نیست . چند روز به اسم آن فیلم فکر می کردم تا اینکه ابیات زیر را سرودم ......

آری این ترانه عاشقانه نیست
شعرهای ساده ام فسانه نیست

در حریم عشقبازی با خدا
نغمه های عاشقی ترانه نیست

عشق باشد در جهان اصل العلل
این حقیقت در جهان بهانه نیست

عشق ما دنباله ای از عشق اوست
آری آری عشق را کرانه نیست

گرچه آلائید عشق ما به انواع فتن
عشق پاک حضرتش گمانه نیست

چون بهشتش را به عشق خوبرویان می دهند
در مسیر بندگی بهانه نیست

تشنه حقیقتش همیشه باش
جرعه های عشق او سرانه نیست

ای اساس و اصل هر عشق عتیق
بی تو هر عشقی چراغ خانه نیست

گر چه هر عشقی نشان از عشق اوست
عشق پاکان را به دل کاشانه نیست

عشق من چون ذره ای از عشق اوست
این طریقت در دلم سامانه نیست

من بیاسودم ز مستی شراب عشق رب
چون شراب عشق را پیمانه نیست