سه‌شنبه

دعای عهد می خوانم ....دعای عهد را برای برآورده شدن حاجات نمی خوانم . دعای عهد می خوانم تا شما بدانید دوستتان دارم اگر چه سراپا.....

همیشه چشم برا هم دعای عهد می خوانم
سراپا در انتظارم دعای عهد می خوانمطبیبی و دلها در انتظار مداوایت
دوا نمی خواهم دعای عهد می خوانم


مگر جز توام هست آرزو و تمنائی
شفا نمی خواهم دعای عهد می خوانم


به قطره های اشک دلسوختگان سوگند
جز تو نخواهم دعای عهد می خوانم


به دار دنیا ندارم هیچ آرزوئی
منا نمی خواهم دعای عهد می خوانم


کشاند عشق توام سوی کعبه مقصود
صفا نمی خواهم دعای عهد می خوانم


با امام رئوف در حریم گلشن قدس
رضا رضا خوانم دعای عهد می خوانم


تو دانی که با خواهرش بسته ام پیوند
دعا نمی خوانم دعای عهد می خوانم

دعا نمی خواهم ، دوا نمی خواهم ، صفا نمی خواهم
من تو را خواهم دعای عهد می خوانم


دوم اردیبهشت 1387