چهارشنبه

چرا در ماتم زهرا نگریم ؟

چرا در ماتم زهرا نگریم ؟

چرا در این غم عظمی نگریم؟ 


علی تنهاست در اندوه زهرا 

چرا با او در این شبها نگریم ؟


حسن اندر فراقش خون فشان است 

چگونه من بر این غمها نگریم ؟


حسین فاطمه گریان و محزون 

شود آیا بر این غمها نگریم ؟


علی تنها شده با کودکانش 

چرا من بر غم مولا نگریم ؟


غم و درد علی پایان ندارد 

چرا آخر به دورانها نگریم ؟


علی پنهان کند اشکش ز طفلان 

چرا چون او به صحرا ها نگریم ؟


علی می گرید و همدم ندارد 

چگونه من چو او تنها نگریم ؟


علی از داغ زهرا داغدار است 

چرا با آه و واویلا نگریم ؟


ز اندوه علی من خون فشانم 

چگونه بر مصیبتها نگریم ؟