دوشنبه

یار دبستانی من پیر شد

یار دبستانی من پیر شد         ز آدمی و دیو و پری سیر شد 

با همه عشق و وفاداریش          از غم و از غصه زمینگیر شد

بس که مُصرّ بود به پیمان خویش      زآنچه که پیش آمده دلگیر شد 

چون نتوانست به کس گفت راز        همسفر حوزه تقدیر شد

یار دبستانی من جبهه رفت             خوش بدرخشید و کمانگیر شد

در ادبستان عروج و کمال             یار دبستانی من شیر شد  

یار دبستانی من غصه خورد        خسته ز تکراری تدبیر شد 

یار دبستانی من بس که دید        ناکثی و حقه نفس گیر شد 

یار دبستانی من منحنی             از دغل و خدعه و تزویر شد 

یار دبستانی من کج نرفت             باکٍریش شیوه تفسیر شد 

یار دبستانی من بد نگفت              از بدی حادثه شبگیر شد 

یار دبستانی من داغ دید                دور ز یاران جهانگیر شد 

یار دبستانی من لطمه خورد               ماتم او شهره به تصویر شد 

یار دبستانی من شد خموش                منتظر قامت آن پیر شد 


۳۱ بهمن ۱۳۸۶