پنجشنبه

شاید که فردا آمدی

دلها گل آذین می کنم شاید که فردا آمدی
این خانه تزیین می کنم شاید که فردا آمدی

با تکسواران شما در این نبرد عاشقی
من اسبها زین می کنم شاید که فردا آمدی

من آن شب دیجور را از عشق روی ماه تو
ماه شب آذین می کنم شاید که فردا آمدی

هر کس سراید وصف تو شعر بلند عاشقی
نا خوانده تحسین می کنم شاید که فردا آمدی

من هر چه روح خسته را در ندبه وارستگی
بالا و پایین می کنم شاید که فردا آمدی

صد ها گل آلاله را با صد هزاران آرزو
بهر تو گلچین می کنم شاید که فردا آمدی

١۶ خرداد ١٣٨٩