سه‌شنبه

زنده می مانم

یا ابا صالح المهدی عجل علی ظهورکزنده می مانم که از پایت مغیلان برکنم
زنده می مانم که بر راهت گلاب ناب کاشان برزنم


چون که ره بس دوشوار است و قوی یاران قلیل
زنده می مانم که از راهت ثقیلان برزنم


خون جگر شد یار من از سختی این انتظار
زنده می مانم که در گوشش نوای پای کوبان برزنم

آه ای یاران چه شد پایان این شام فراق
زنده می مانم که بر قلبش نوای نور باران برزنم

من ندانستم چرا پایان ندارد این خفا
زنده می مانم نقاب از روی رخشان برزنم

خسته شد روح عدالت زین همه جور و جفا
زنده می مانم بساط دیو سانان بر زنم

چون سیه شد قلب پاکان زآفت زور و ریا
زنده می مانم غبار از دامن این پاک رویان برزنم

ای خدای خالق زیبایی و عشق و امید
زنده می مانم که تا مهرش به قلب نیک یاران برزنم


2 اسفند 1386