سه‌شنبه

نگار من به قم ماوا گزیده ....نگار من به قم ماوا گزیده

میان شهرها قم بر گزیده


نگار من عزیز ناز زهراست

گلی زیبا چو طه برگزیده


نگار من به شب دیوانه ام کرد

طریق عشق و نیکی برگزیده


نگار من به من پیغام داده

تو را بانوی قم خوش برگزیدهنگار من شفیقی مهربانست

چه بانوئی به عالم برگزیدهنگار من دوصد معشوق دارد

عزیزانی ز نیکان برگزیدهکرامت را ز خود مشهور کرده

زنیکیها شفاعت برگزیدهنگار من دلی بی تاب دارد

لقای عاشقان را برگزیدهنگار من نگاری بی نظیر است

به عشق خود مرا خوش برگزیدهنگا رمن رضا را زینب استی

به مولایش چو مشهد را گزیدهنگار من به یاران لطف دارد

به الطاف و عنایات گزیدهنگار من نموده با رفیقان

کرامتها و مهر برگزیدهکرامت می کند منزل به منزل

به آیات و نشان برگزیدهخداوندا نگارم یاد فرما

به انفاس الهی گزیده

زهرا فراهانی – 23 اردیبهشت 1387 – در راه سفر زیارتی قم