سه‌شنبه

جان به فدای غمت بانوی دل شکسته
یاد عظیم غمت شیشه دل شکسته
جان به فدای غمت بانوی دل شکستهداغ غم پدر هم چون به دلت نشسته
در غم تو چه گویم بانوی دل شکستهقصه داغ در و ضربت سیلی و درد
یک ورق از دفتر بانوی دل شکستهچون نرود از دلم یاد غم و درد تو
بغض دلم شکسته بانوی دل شکستهدانی اگر نباشی حال علی چون بود
چگونه تنها روی بانوی دل شکستهفرشتگان طاقت بغض علی ندارند
خیز و ترنم نما بانوی دل شکستهاز در خانه تو داغ به اعلی رسید
ای به فدای درت بانوی دل شکستهحسن به کنجی رود ، دختر تو سوی او
عشق تو در جان او بانوی دل شکستهحسین تو مضطرب در بر تو نشسته
دست تو بر موی او بانوی دل شکستهدر غم تو سوختم اشک روان ریختم
سرو چمان دلم در غم تو شکسته