سه‌شنبه

دانی چرا نبارد باران به مرغزاران ؟

مدتیست بی آبی و کمبود بارش نزولات آسمانی کشورمان را تهدید می کند .... داشتم با خودم فکر می کردم که راستی علت چیست ؟

دانی چرا نباشد آبی به جویباران؟


دانی چرا نبارد باران به مرغزاران ؟دانی چرا خداوند بسته است راه برکت ؟


دانی چرا نبارد باران به سبزه زاران ؟بین من و خدایم صد آسمان جدائیست


باران چگونه بارد بر دشت و کوهسارانرفته است روح اخلاص بسته است راه ایمان


باران چو سخت بارد بر کوه و برکنارانپرچم زده شقاوت در کشتی قساوت


باران دگر نبارد بر قلبهای نالاندر وادی تجارت بی رحم و با شقاوت


باران چو اشک ریزد بر حال غصه دارانپیروز گشته شقوت در این نبرد ثروت


باران چو سنگ بارد بر روی نابکارانگم گشته نور تقوی در کوچه های یاری


باران چگونه بارد بر کوچه های یاران ؟اشک و غم یتیمان پر گشته در دل ابر


باران غم ببارد بر کوی و بر خیابانابر سیاه پر شد اندر دل ضعیفان


باران غصه بارد بر حال ناله دارانتا آه و اشک مظلوم در کوچه ها بلند است


باران دگر نبارد بر کوچه و خیاباناین دشتهای تشنه محتاج آب تقوی است


این ابرها ببارد از بهر راز دارانباران رحمت و عشق مولود ابرنیکی است


این ابرها نبارد بر جان نابکارانخواهی دوباره عالم سر سبز باشد و مست


باران عشق بارد بر شاخه و چنارانپرهیز کن ز ظلم و بیداد و بی خیالی


آنگاه باز بارد چون ابر در بهاران