سه‌شنبه

دانی چرا نبارد باران به مرغزاران ؟





مدتیست بی آبی و کمبود بارش نزولات آسمانی کشورمان را تهدید می کند .... داشتم با خودم فکر می کردم که راستی علت چیست ؟

دانی چرا نباشد آبی به جویباران؟


دانی چرا نبارد باران به مرغزاران ؟



دانی چرا خداوند بسته است راه برکت ؟


دانی چرا نبارد باران به سبزه زاران ؟



بین من و خدایم صد آسمان جدائیست


باران چگونه بارد بر دشت و کوهساران



رفته است روح اخلاص بسته است راه ایمان


باران چو سخت بارد بر کوه و برکناران



پرچم زده شقاوت در کشتی قساوت


باران دگر نبارد بر قلبهای نالان



در وادی تجارت بی رحم و با شقاوت


باران چو اشک ریزد بر حال غصه داران



پیروز گشته شقوت در این نبرد ثروت


باران چو سنگ بارد بر روی نابکاران



گم گشته نور تقوی در کوچه های یاری


باران چگونه بارد بر کوچه های یاران ؟



اشک و غم یتیمان پر گشته در دل ابر


باران غم ببارد بر کوی و بر خیابان



ابر سیاه پر شد اندر دل ضعیفان


باران غصه بارد بر حال ناله داران



تا آه و اشک مظلوم در کوچه ها بلند است


باران دگر نبارد بر کوچه و خیابان



این دشتهای تشنه محتاج آب تقوی است


این ابرها ببارد از بهر راز داران



باران رحمت و عشق مولود ابرنیکی است


این ابرها نبارد بر جان نابکاران



خواهی دوباره عالم سر سبز باشد و مست


باران عشق بارد بر شاخه و چناران



پرهیز کن ز ظلم و بیداد و بی خیالی


آنگاه باز بارد چون ابر در بهاران