دوشنبه

زهرای من امشب چرا گریه نکردی ؟عزای زهرا ی مظلوم ، دل هر شیعه دوستدار اهل بیت را غمگین و غرق ماتم می کند . حضرت زهرا به من اجازه فرمودند تا شبه ابیات زیر را بسرایم . باشد که مقبول حضرت افتد .....ان شاء الله

زهرای من امشب چرا گریه نکردی ؟
بر داغ بابایت چرا مویه نکردی ؟

زینب چرا در دامنت آرام نگرفت
زهرای من امشب چرا ناله نکردی ؟

همسایگان بر گریه هایت خو گرفتند
زهرای من امشب چرا ندبه نکردی ؟

ساکت شده بیت علی از آه زهرا
این چشمهای خسته را بسته نکردی ؟

زینب به مادر الفتی دیرینه دارد
موهای زینب را چرا شانه نکردی ؟

زیبا حسینت برسر سفره بخفته
شام حسینت را تو آماده نکردی ؟

آه این حسن از چشم زیبا خون فشاند
زهرا چگونه در دلش لانه نکردی ؟

دست علی بر بازویت تندیس غم بود
این دستهای خسته را خسته نکردی

این کودکان بر بستر تو خو گرفتند
امشب چرا در بسترت خانه نکردی ؟

زهرا کجا و مرقد پنهان ز زائر
مادر چرا داغ غمت ساده نکردی ؟

آ خر چرا زهرای ما گمنام خوابید
بابا چرا بر مرقدش سایه نکردی ؟

پروا نکردی از دل پر خون مولا
زهرا چرا شمشیر او دسته نکردی ؟

زهرا به جنت سوی بابا پر کشیده
زهرا چرا ما را تو آماده نکردی ؟