دوشنبه

وقتی که تسلیمت شدم حاجت روایم کرده ای


وقتی که تسلیمت شدم حاجت روایم کرده ای
وقتی ز کامم در شدم حاجت روایم کرده ای

وقتی که گفتم ای خدا اعطا نما تقدیر ما
وقتی ز دنیا کنده ام حاجت روایم کرده ای

وقتی که گشتم منصرف از آنچه در دل داشتم
وقتی ز خواهش رسته ام حاجت روایم کرده ای

وقتی به بی بی گفته ام مجنون در گاه توام
وقتی ز دل دل کنده ام حاجت روایم کرده ای

وقتی دلم دادم به تو ، بسته شدم بر مهر تو
وقتی که قامت بسته ام حاجت روایم کرده ای

وقتی به دنیا گفته ام میلی ندارم من دگر
وقتی جدا گشتم ز خود حاجت روایم کرده ای

وقتی که تنها خواهشم مِهر ولی حق شد و
وقتی شدم عاشق به تو حاجت روایم کرده ای

وقتی شدم سرمست تو ، دلبسته دربست تو
وقتی شدم حاجت روا ، حاجت روایم کرده ای


زهرا فراهانی – 21 مرداد 1387 – ( پس از بازگشت از سفر پر برکت قم المقدسه)