یکشنبه

من عزادار توام معصومه جان
من عزادار توام معصومه جان
شیعه زار توام معصومه جان

در غمت من هم عزاداری کنم
من به قربان توام معصومه جان

من فدای اشکهای چشم تو
چشم گریان توام معصومه جان

در غم بابا پریشان خاطری
گریه و آه تواَم معصومه جان

داغ بابا بر دلت سنگین شده
من که غمخوار توام معصومه جان

من که مُهرم شیعه آل علی است
آهوی دام تواَم معصومه جان

سالها در دوریش گریان بُدی
ای تمام غصه ام معصومه جان

تو ندیدی صورت غمناک او
ای تو آه خسته ام معصومه جان

باب در زندان وتو غرق فراق
ای تو روح قصه ام معصومه جان

باز گو ازآن مصائب بر پدر
ای نگاه تشنه ام معصومه جان


وای از آندم که بابا آمدت
ای دوای غُصّه ام معصومه جان

وای از این گریه و این اشکها
ای فروغ گفته ام معصومه جان

وای از آن لحظه دیدار تو
ای تو شعر رَسته ام معصومه جان

بعد بابا با رضا خو کرده ای
ای شفای سینه ام معصومه جان

تسلیت بر تو عزیز کاظمی
من غزلخوان توام معصومه جانزهرا فراهانی – 6 مرداد 1387