پنجشنبه

اهل عالم عشق من معصومه است

اهل عالم عشق من معصومه است 

                 نور چشم و روح من معصومه است 

بشنوید از دل که غوغا می کند 

                   تک ترین محبوب من معصومه است 

گل که نه دردانه موسی الرضاست 

                        دانه الماس من معصومه است 

با کرامت نام او مشحون شده 

                     همدم شبهای من معصومه است 

خواهر ماه علی موسی الرضا 

                       آخرین امید من معصومه است 

 

۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸