یکشنبه

آمد بهار گلها اما بهار من كو ؟

آمد بهار گلها اما بهار من کو ؟
گل آمده به بستان اما نگار من کو ؟

بلبل شده غزلخوان بر شاخه و کناران
در این طراوت دل ، صوت هَزار من کو؟

این گلشن و گلستان بی او صفا ندارد
ای عاشقان بگویید آن گل عذار من کو ؟

صدها بهار رفت و مهدی ما نیامد ؟
چشمم چو ابر گریان ، یار و نگار من کو ؟

ابر بهاری دل از دوریش ببارد
گریان شده بهاران ، صبر و قرار من کو ؟

دلها ز دوری او شوق چمن ندارد
ای خالق بهاران ، بوی بهار من کو ؟

ای کاش خود ببینم روی نکوی مهدی

تا کی کنم شکایت آن تکسوار من کو ؟