سه‌شنبه

عجب حسابیست حساب روز قیامت .....
چند شب قبل داشتم به اخبار گوش می دادم و سخنان رئیس جمهور در جمع مردم قم و بیان برخی موارد فساد مالی .... به فکر فرو رفتم که اگر بخواهیم این حسابها را در قیامت صاف کنیم چه قیامتی می شود ...... ابیات زیر را پس از آن سرودم .......
عجب حسابیست حساب روز قیامت

چه نیکو حسابیست حساب روز قیامت


نیست دگر خبری ز رشوه و ریا کاری

چه پاک حسابیست حساب روز قیامت


نیست به حسابت دوستی با فلانی

چه ناب حسابیست حساب روز قیامت


گفته اند که می کشند مو از ماست

چه راست حسابیست حساب روز قیامت


ذره ذره رشوه ها ز حلقومت برون آرند

چه صاف حسابیست حساب روز قیامت


بهانه ای نپذیرند بهر دزدی و رشوه گیریها

چه ماه حسابیست حساب روز قیامت


تک تک لقمه های حرام به حساب کشند

چه خوب حسابیست حساب روز قیامت


امانی نیست از برای وکیل و وزیر

چه زیبا حسابیست حساب روز قیامت


آه و اشک یتیم بر ترازو نهند

چه خالص حسابیست حساب روز قیامت


آه و ناله مظلوم در ترازوی عدل

چه خوب حسابیست حساب روز قیامت


نه دوستی و نه رابطه فایدت ندهد

چه شاه حسابیست حساب روز قیامت


حساب خود صاف دار ور نه خدا داند

چه نیکو حسابیست حساب روز قیامتزهرا فراهانی – سوم اردیبهشت 1387