سه‌شنبه

تا به کی ....
داشتم فکر می کردم هر روز از عمرم مثل برق و باد می گذرد و هیچ ذخیره ای ندارم . چه کردم ؟ چه کار خیری پس انداز کردم و چقدر خیرم به بنده های خدا رسیده ؟ چند بیت زیر را خطاب به نفس خودم سرودم.......تا به کی در خواب غفلت تا به کی ؟

تا به کی محروم رحمت تا به کی ؟


تا به کی خیره سری و سر سری ؟

تا به کی تسلیم شهوت تا به کی ؟


در طریق عشقبازی و صفا

تا به کی تشدید شهوت تا به کی ؟


با همه سیر من الحق تا به حق

تا به کی تکثیر وحدت تا به کی ؟


10 اسفند 1386