یکشنبه

تک تک ساعات من چون معجزه است
خدا آنقدر رئوف و حکیم است که هیچ اتفاقی را بدون دلیل بر سر راه انسان قرار نمی دهد . به همین دلیل معتقدم همه ساعات ما ، همه سلامها و دیدارها و گفتگوها ، چون معجزه ای است که خداوند رحیم در زندگی ما قرار می دهد تا یک قدم به تکامل خود نزدیکتر شویم . چند بیت زیر را با اعتقاد به همین مفاهیم سرودم.......
تک تک ساعات من چون معجزه است
لحظه های ناب من چون معجزه است

با عنایتهای رحمان رئوف
هر سلام ناب من چون معجزه است

اینهمه پیمودن و طی کردن و راهی شدن
آری هر اقدام من چون معجزه است

رفتن و بنهفتن و بستاندنم
در ره تقدیر من چون معجزه است

با همه بی حالیم دارد به من لطف عظیم
این پیام خالقم چون معجزه است

با عنایتهای خود دارد پیام
این محبت از خدا چون معجزه است


هر کلامی و نگاهی و نمی
در طریق دلبری چون معجزه است

خوردن و خوابیدن و دل بستنم
با لطافتهای او چون معجزه است