یکشنبه

ای کاش می شد بینمت بانوی خوبم


تقدیم به گل خوشبوی امام کاظم و خواهر مهربان امام رضا علیهم السلامای کاش می شد جویمت بانوی خوبم
در خواب خود می دیدمت بانوی خوبم

ای کاش در رؤیای زیبای سحرگاه
مستانه خوش می جستمت بانوی خوبم

ای کاش آن لعل لب و شیرین رویت
در خواب می بوسیدمت بانوی خوبم

ای کاش آن ناگفته های قلب خود را
در خواب خود می گفتمت بانوی خوبم

ای کاش می شد نام پاک و اطهرت را
در خلسه ها می خواندمت بانوی خوبم

ای کاش صدها نرگس خوشبو به پایت
در خواب می افشاندمت بانوی خوبم

ای کاش در آئینه ای سرشار احساس
در خواب می پائیدمت بانوی خوبم

ای کاش می شد در شبی دور از هیاهو
با نام تو می خواندمت بانوی خوبم

ای کاش می شد در بساطی عاشقانه
در قلب خود بنشانمت بانوی خوبم

ای کاش آن مشکین و خوشبو گیسوانت
در خواب می بوئیدمت بانوی خوبم

ای کاش با تک مصرعی مشحون مستی
در خواب می خنداندمت بانوی خوبم

ای کاش می شد ای گل خوشبوی کاظم
در خواب خوش می دیدمت بانوی خوبم
26 خرداد 1387