جمعه

یوسف گمگشته باز آید به کنعان فاطمه

یوسف گمگشته باز آید به کنعان فاطمه 
                                                    کلبه احزان شود روزی گلستان فاطمه 

مهدی صاحب زمان حاکم به دوران می شود 
                                                     عاقبت طی می شود اندوه یاران فاطمه

نور چشم شیعیان روشن کند دنیای ما 
                                                     این جهان پر ستم آید به سامان فاطمه 

ما به فرزند عزیز فاطمه دل بسته ایم 
                                                 جان جمله شیعیان قربان ایشان فاطمه

هر دعای عهد جمله عاشقان در  صبحگاه 
                                                   تحفه ای از سوی ما باشد به جانان فاطمه

با دعای آل یاسین در جماعت زنده ایم
                                                 ای عزیز حضرتت سلطان دوران فاطمه

گر نگاهی بر در ما از سر احسان کنی 
                                                 قلب ما تابنده چون خورشید دوران فاطمه

مهدی صاحب زمان فرزند زهرا فخر ماست 
                                                  تک گل زهرا و نور چشم  یاران فاطمه

غم مخور بر یاری مهدی تو  آماده ایم 
                                                  جانفشانی در رهش  سوگند یاران فاطمه

زهرا فراهانی -  چهاردهم اردیبهشت ۱۳۸۸